Narystė

Narystė asociacijoje

 • Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys – gydytojai otorinolaringologai – praktikai, pedagogai ir mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip vienerių metų otorinolaringologinio darbo stažą.
 • Asociacijos nariai privalo mokėti nario mokestį, vykdyti valdybos nurodymus bei patys aktyviai siekti asociacijos tikslų.
 • Asociacijos nariai turi sprendžiamojo balso teisę visuose susirinkimuose ir gali būti renkami į visus Asociacijos valdymo organus.
 • Asociacijos nariai gali tuo pat metu būti ir kitų medicinos draugijų nariais.
 • Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariai yra ir Lietuvos otorinolaringologų draugijos bei Vilniaus medicinos draugijos nariai.
 • Narys, norintis išstoti iš asociacijos, pateikia prašymą asociacijos valdybai.
 • Narys, kuris nesilaiko asociacijos įstatų, nepritaria jos tikslams, nemoka nario mokesčio 2 metus, gali būti pašalintas visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprastajame dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Asociacijos narys turi tokias teises:

 1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

Kaip tapti Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nariu?

Gydytojas otorinolaringologas, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia prašymą asociacijos valdybai, nurodydamas gyvenamąją ir darbo vietą, pareigas bei darbo medicinoje ir otorinolaringologijoje stažą. Narius priima visuotinis asociacijos narių susirinkimas, jos valdybai rekomendavus.

Vilniaus otorinolaringologų asociacijos nario registracija

Prašau priimti mane į Vilniaus otorinolaringologų asociaciją. Sutinku mokėti stojamąjį įnašą, nustatytą metinį nario mokestį. Sutinku vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir laikytis kitų Asociacijos įstatų.