Įstatai

VILNIAUS OTORINOLARINGOLOGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. Vilniaus otorinolaringologų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
3. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
4. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

5. Pagrindiniai Asociacijos tikslai – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei padėti Asociacijos nariams siekti profesinio tobulumo ir teikiant otorinolaringologinę pagalbą.
6. Savo tikslams pasiekti Asociacija:
6.1. rengia visuotinus susirinkimus otorinolaringologiniais bei organizaciniais klausimais;
6.2. organizuoja įvairius renginius, įskaitant, bet neapsiribojant mokslinėmis praktinėmis gydytojų otorinolaringologų konferencijomis, kursais, seminarais, paskaitomis, simpoziumais, mokslo stovyklomis, leidžia mokslinę ir mokomąją medžiagą, talkininkauja Lietuvos otorinolaringologų ir kitoms otorinolaringologų draugijoms organizuojant gydytojų otorinolaringologų mokslines praktines konferencijas, kitus renginius bei leidžiant jų medžiagą;
6.3. skatina otorinolaringologinius mokslinius tyrimus;
6.4. platina visuomenėje ausų, nosies, gerklės ligų profilaktikos žinias, pareiškia oficialią Asociacijos poziciją aktualiais otorinolaringologiniais klausimais;
6.5. bendrauja su kitomis Lietuvos gydytojų draugijomis bei užsienio šalių otorinolaringologų draugijomis;
6.6. kaupia finansinius išteklius ir finansiškai remia Asociacijos narius jiems tobulinantis Lietuvos ir užsienio renginiuose, jei tai neprieštarauja paramos davėjo numatytiems paramos panaudojimo atvejams;
6.7. rengia pasiūlymus sveikatos apsaugos įstaigoms otorinolaringologinei pagalbai gerinti;
6.8. užsiima kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri padėtų pasiekti Asociacijos tikslus.
7. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:
7.1. turėti sąskaitas kredito įstaigose;
7.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir nustatyta tvarka;
7.3. sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus;
7.4. gauti labdarą ir paramą;
7.5. steigti filialus ir atstovybes;
7.6. steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones, kitus juridinius asmenis, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
7.7. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
7.8. skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti;
7.9. užmegzti tarptautinius ryšius;
7.10. stoti į kitas ne pelno organizacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje, tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

8. Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys: gydytojai otorinolaringologai – praktikai ir otorinolaringologijos srities gydytojai – rezidentai, turintys ne mažesnį kaip 1 (vienerių) metų otorinolaringologinio darbo stažą, taip pat pedagogai ir mokslininkai.
9. Asociacijos nariai privalo laikytis šių įstatų, mokėti stojamąjį įnašą, nario mokestį, vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus bei patys jame dalyvauti ir aktyviai siekti Asociacijos tikslų.
10. Asociacijos nariai turi sprendžiamojo balso teisę visuose Asociacijos visuotinio narių susirinkimuose ir gali būti renkami į visus Asociacijos valdymo organus.
11. Asmuo, atitinkantis įstatų 8 punkte nustatytus reikalavimus ir norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia prašymą Asociacijos pirmininkui, nurodydamas gyvenamąją ir darbo vietą, pareigas bei darbo medicinoje ir otorinolaringologijoje stažą. Asociacijos narius priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
12. Asociacijos nariai privalo mokėti stojamuosius įnašus ir nario mokesčius, kurių dydžiai ir mokėjimo tvarka yra tvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
13. Asociacijos nariai gali tuo pat metu būti ir kitų medicinos draugijų nariais.
14. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos, pateikia prašymą Asociacijos pirmininkui.
15. Asociacijos narys, kuris nesilaiko Asociacijos įstatų, nepritaria jos tikslams, nemoka stojamųjų įnašų, nario mokesčio visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, gali būti pašalintas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprastąja dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
16. Asociacijos narys turi tokias teises:
16.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
16.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
16.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
16.4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
16.5. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

17. Asociacijos lėšas, kurios naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti, sudaro:
17.1. stojamasis įnašas ir nario mokestis;
17.2. pajamos iš Asociacijos renginių;
17.3. pajamos iš leidybinės veiklos;
17.4. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas;
17.5. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų ir kitų juridinių asmenų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas;
17.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
17.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

18. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
19. Asociacijos organai yra:
19.1. visuotinis narių susirinkimas;
19.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas;
19.3. revizijos komisija.
20. Visuotinis narių susirinkimas:
20.1. keičia Asociacijos įstatus;
20.2. renka ir atšaukia Asociacijos valdymo organą – pirmininką;
20.3. renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius;
20.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
20.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
20.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
20.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
21. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
22. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (viena) kartą per metus.
23. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pareikalavus Revizijos komisijai arba 1/3 Asociacijos narių.
24. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 20.1 ir 20.5 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už” negu „prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 20.1 ir 20.5 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
25. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
26. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas renkamas visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu 4 (ketveriems) metams paprasta balsų dauguma.
27. Pirmininkas:
27.1. veikia asociacijos vardu, atstovauja jai teismuose, santykiuose su kitais asmenimis;
27.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius;
27.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
27.4. ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą, kuri yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su šia ataskaita;
27.5. organizuoja Asociacijos mokslines praktines konferencijas, skirtas asociacijos narių kvalifikacijai kelti, o taip pat narių praktiniams ir moksliniams tyrimams pristatyti, kitus renginius;
27.6. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
27.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.
28. Už Asociacijos nario veiklą valdymo organe jo nariui gali būti atlyginta.
29. Revizijos komisija renkama visuotiniame narių susirinkime iš 3 (trijų) asmenų 4 (ketveriems) metams slaptu balsavimu.
30. Revizijos komisija:
30.1. tikrina Asociacijos administracinę ir finansinę veiklą;
30.2. vykdo Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę;
30.3. vykdo Asociacijos veiklos kontrolę;
30.4. rengia ir pateikia išvadas ir pasiūlymus dėl Asociacijos administracinės ir finansinės veiklos.
31. Revizijos komisija atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

32. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
33. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
34. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
35. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

36. Asociacija visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams.

37. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Asociacijos internetinėje svetainėje, o nesant galimybei taip paskelbti arba kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Pirmininko nustatytais ar teisės aktų reikalaujamais būdais.
38. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos interneto svetainėje.
39. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama pirmininko.
40. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija pateikiama neatlygintinai.

41. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos pirmininkas, vadovaudamasis teisės aktais.

42. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio mėnesio 2 dieną 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.